Back to Corporate Site

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน ปี 2564 ดาวน์โหลด
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนภาพขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ดาวน์โหลด
VDO แนะนำการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
มอบสิทธิพิเศษสำหรับการพักผ่อนเข้าพักโรงแรมในเครือ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
• แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด