Back to Corporate Site

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
2. รายงานทางการเงิน ปี 2566 ดาวน์โหลด
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
8. แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
9. มอบสิทธิพิเศษสำหรับการพักผ่อนเข้าพักโรงแรมในเครือ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
• แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด