Back to Corporate Site

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
• แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด