Back to Corporate Site

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
2. รายงานทางการเงิน ปี 2565 ดาวน์โหลด
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
8. แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
9. มอบสิทธิพิเศษสำหรับการพักผ่อนเข้าพักโรงแรมในเครือ ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
• แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
• แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
• แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด