Back to Corporate Site

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2536 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานและแนวโน้มทางด้านรายได้และการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 • เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทฯ เสียความสามารถในการแข่งขัน
 • ละเว้นการเผยแพร่นำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่นำเสนอข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
 • กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่ว ควรรีบดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและหากมีเงื่อนไขอื่นใดที่สำคัญประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน
 • ละเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง ด้วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้มีการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ
 • ละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ เช่น พูดล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
 • มีการจัดทำรายงานข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ (MD&A) ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
 • กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ
 • ดูแลข้อมูลภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
 • มีการนำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ต้องนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ข่าวสาร และรายการเปลี่ยนแปลง อย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก และโดยสุจริต
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
 • กำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
 • กรณีพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และจำเป็นต้องชี้แจง ให้นักลงทุนสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 • สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
 • การปฏิบัติงาน และเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อกำหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 • นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยกำหนดช่วงเวลาไว้ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน
 • กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามและควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลโดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล ของบริษัทฯ และความสัมพันธ์จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็ง และด้วยความรับผิดชอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยตรงที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 027258888 ต่อ 857 อีเมล์ : ir_spali@supalai.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

(นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม)

กรรมการผู้จัดการ