Back to Corporate Site

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)