Back to Corporate Site

ปฏิทินนักลงทุนสัมพนธ์

วันที่ event Detail  
20 เม.ย. 2565 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลา: 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Add to Calendar
25 ก.พ. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2564 เวลา: 11:15-12:00 น. / VDO Conference Add to Calendar