Back to Corporate Site

ข้อมูลทั่วไป SPALI-W4

  ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดสิทธิ SPALI-W4 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการใช้สิทธิฯ ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ SPALI-W4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ SPALI-W4 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ SPALI-W4 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไป SPALI-W4 ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไป SPALI-W4
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SPALI–W4)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก 429,135,954 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 ตุลาคม 2560
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 19 ตุลาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date) ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 19 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 2561
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก 19 มกราคม 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 12-18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
ราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683-2177
วันที่ใช้สิทธิครั้งที่สอง 19 เมษายน 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 10-18 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
ราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683-2177
วันที่ใช้สิทธิครั้งที่สาม 19 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 12-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
ราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683-2177
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 19 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 27 กันยายน - 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 15.30 น.
(เฉพาะวันทำการ)
ราคาใช้สิทธิ 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น31
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683-2177