Back to Corporate Site

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยหดตัวติดลบจากผลกระทบของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจหลายประเภท รวมทั้งธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ ด้านยอดขายโดยรวมบ้างแต่ไม่มากนัก กล่าวคือแม้สินค้า ประเภทโครงการอาคารสูงจะมียอดขายลดลง แต่ยอดขาย ของสินค้าโครงการแนวราบกลับมียอดขายเพิ่มขึ้น จากปี 2562 ส่วนด้านการโอนกรรมสิทธิ์ได้รับผลกระทบบ้าง เนื่องจากลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีความสามารถ ในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง กอปรกับลูกค้าต่างชาติ ไม่สามารถเข้ามาโอนกรรมสิทธิ์โครงการอาคารสูงได้

จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงยังคงเน้นความสําคัญของการออกแบบที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัยในรูปแบบ Universal Design โดยมีเป้าหมายให้ทุกโครงการเป็นบ้านที่อยู่สบาย คุ้มค่า น่าอยู่ ปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า "บ้านที่ดี" สําหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว ด้วยการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยและปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้ใช้ได้จริง โดยเฉพาะโครงการอาคารสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้นําแนวทางในการออกแบบนี้เป็นพื้นฐานในการออกแบบสําหรับทุกโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal ในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแอwwลิเคชั่น "ศุภาลัย สบาย" ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าไปจนถึงหลังการเข้าอยู่อาศัยแล้ว

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยการกระจายความเสี่ยง โดยมีโครงการแนวราบ และอาคารสูงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทwฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 200 โครงการ และมีโครงการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพการเติบโต โดยผลงานที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ด้วยต้นทุนการเงินเฉลี่ยเพียง 194% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตโดย TRIS Rating อยู่ที่ระดับ A/Stable เพราะบริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องการให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมจะขยายธุรกิจได้ และซื้อที่ดินได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนําต่าง ๆ จํานวนมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือที่มีต่อบริษัทฯ อาทิเช่น รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards 2020, รางวัล FIABCI-Thai Prix D Excellence Awards, รางวัล Asia Pacific Property Award ที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม "ดีเลิศ" ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียนในปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ในปี 2564 จะเป็นปีที่ New High หลายๆ ด้าน ทั้งยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งมูลค่าการเปิดโครงการใหม่สูง 34000 ล้านบาท 31 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นด้วยจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายไปพร้อมกับการพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุมหลักการที่ดีทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนําศุภาลัยก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างมั่นคง

(ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)