Back to Corporate Site

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งมาตรการผ่อนคลาย LTV (อัตราส่วนการให้สินเชื่อโดยเทียบมูลค่าหลักประกัน) และมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจํานอง เป็นปัจจัยที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 พื้นตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2564

ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถทำลายสถิติทั้งยอดขายและรายได้นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 34 ปี โดยยอดขายได้สูงถึง 32,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปี 2564 เติบโตทั้งสินค้าแนวราบและอาคารชุด ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากการออกแบบที่แตกต่าง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัย เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มแบบบ้าน และปรับฟังก์ชัน

โดยมีเป้าหมายให้ทุกโครงการเป็น “บ้านที่ดี” อยู่สบาย คุ้มค่า น่าอยู่ ปลอดภัย ใช้งานได้จริงจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ศุภาลัย บ้านที่คิดจากชีวิตจริง” เน้นนวัตกรรมการออกแบบที่อยู่อาศัยซีรีส์ใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า อาทิ Romantic Charm และ Wellness Residence เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงการแนวราบระดับราคา 10-30 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการนําระบบ Home Automation มาใช้ ในโครงการ รวมถึงการเพิ่มสินค้าประเภทบ้านพักตากอากาศสไตล์รีสอร์ท และบ้านสำหรับผู้สูงวัย อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพการเติบโต พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน “SUPALAI SABAI” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

บริษัทฯ เน้นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมการออกแบบบ้านแบบใหม่ โดยเน้นนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าควบคู่กับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน โดยมีโครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว ด้วยการคัดสรรวัสดุก่อสร้างที่เน้นการประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดการใช้น้ำ ลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการจัดโครงการ "Waste Management" รวมถึงเพาะบ่ม "การสร้างดี" ในทุก ๆ กระบวนการตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงกระบวนการหลังการขาย และนําเทคโนโลยีมาร่วมปรับใช้กับทุกกระบวนการควบคู่กับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ Agile Transformation

ความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดย TRIS Rating ที่ระดับ A/Stable รวมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือที่มีต่อบริษัทฯ อาทิเช่น CECI: Action for Sustainable Future หนุนนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน, รางวัลหน่วยงานผู้สนับสนุนป่าชุมชน, Star for Children สำหรับองค์กรที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส, Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน” ประจําปี 2565, บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6, Asia Pacific Property Awards 2021 - 2022 สาขา Mixed Use Development, FINALIST กลุ่มรางวัล "Best Brand Performance on Social Media" สาขา Real Estate & Property Development, อสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI - Thai Prix D' Excellence Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, BCI Asia Top 10 Developers Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12, การจัดอันดับในกลุ่ม "ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 10 ปี, CAC Change Agent Award 2022, Best Development Awards สาขา Best Sea View Pool Villa, รางวัลบ้านและอาคารฉลากเบอร์ 5 แบบบ้านใหม่สไตล์ Tropical Modern Series, Sustainability Disclosure Recognition 2022 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องทั้งด้านยอดขายและรายได้ ด้วยแผนการเปิดโครงการใหม่จำนวน 37 โครงการ มูลค่า 41,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ราคา และทำเล

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นด้วยจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายไปพร้อมกับการพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุมหลักการที่ดีทั้งห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนําศุภาลัย ก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างมั่นคง

(ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)