Back to Corporate Site

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยขยายตัวลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประเภท รวมถึง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว ฯลฯ

แม้ผลกระทบจะส่งผลต่อบริษัทฯ บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย เป็นเพราะบริษัทฯ เน้นความสำคัญของการออกแบบที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัยในรูปแบบ Universal Design โดยมีเป้าหมายให้ทุกโครงการเป็นบ้านที่อยู่สบาย คุ้มค่า น่าอยู่ ปลอดภัย ซึ่งเรียกว่า “บ้านที่ดี” สำหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว ด้วยการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มแบบบ้าน และปรับฟังก์ชันการใช้งาน ให้ใช้ได้จริง ร่วมกับการนำระบบ Home Automation มาใช้ในโครงการ โดยบริษัทฯ ได้นำแนวทางการออกแบบนี้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น “SUPALAI SABAI“ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าไปจนถึงหลังการเข้าอยู่อาศัยแล้ว

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยการกระจายความเสี่ยง ทำให้มีสินค้าทุกประเภท ทุกระดับราคา ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม บ้านแฝด และอาคารชุด ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงการแตกไลน์สินค้าประเภทบ้านพักตากอากาศสไตล์รีสอร์ท และบ้านสำหรับผู้สูงวัย โดยวางเป้าหมายว่าจะขยายโครงการให้ได้ 30 จังหวัด ในอีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังมีโครงการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพ การเติบโต โดยผลงานที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดย TRIS Rating อยู่ที่ระดับ A/Stable แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นผลมาจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยต้นทุนการเงินเฉลี่ยเพียง 1.7% พร้อมจะขยายธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางการเงิน และในปี 2565 บริษัทฯ กำหนดแผนการเปิดโครงการใหม่มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาท จำนวน 34 โครงการ ครอบคลุม ทุกประเภทสินค้า ราคา และทำเล

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือที่มีต่อบริษัทฯ อาทิเช่น รางวัล Asia Pacific Property Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่มอบให้กับองค์กรที่มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม, รางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของไทย (BCI Asia Top 10 Developers Awards 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จาก BCI ASIA CONSTRUCTION INFORMATION CO.,LTD, รางวัล “ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ประกาศเกียรติคุณรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร, ได้คะแนนเต็ม ร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9, ได้ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลที่เหมาะสมใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายไปพร้อมกับการพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุมหลักการที่ดีทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อนำศุภาลัย ก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างมั่นคง

(ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)