Back to Corporate Site

รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

รายงานทางการเงินประจำปี 2566

เอกสารย้อนหลัง

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

รายงานทางการเงินประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

รายงานทางการเงินประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2563

แบบ 56-1/2563

รายงานประจำปี 2562

แบบ 56-1/2562

รายงานประจำปี 2561

แบบ 56-1/2561

รายงานประจำปี 2560

แบบ 56-1/2560

รายงานประจำปี 2559

แบบ 56-1/2559

รายงานประจำปี 2558

แบบ 56-1/2558

รายงานประจำปี 2557

แบบ 56-1/2557

รายงานประจำปี 2556

แบบ 56-1/2556

รายงานประจำปี 2555

แบบ 56-1/2555

รายงานประจำปี 2554