Back to Corporate Site

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

(หน่วย: %)

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

(หน่วย: %)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่อย: เท่า)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(หน่อย: บาท)

* อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2563

(หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
ยอดขายตามสัญญา 24.132 30,777 33,343 22,324 24,376
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 22,902 24,401 25,203 23,224 20,336
รายได้รวม 23,492 25,573 25,810 23,957 20,969
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,262 7,368 7,291 6,823 5,594
กำไรสำหรับปี 4,887 5,814 5,770 5,403 4,251
สินทรัพย์รวม 51,680 55,746 57,704 60,511 68,207
หนี้สินรวม 28,068 27,335 22,982 22,662 30,811
ส่วนของผู้ถือหุ้น 23,612 28,411 34,722 37,849 37,396
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 2,143.08 2,143.08 2,143.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.85 3.39 2.92 2.52 2.13
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 13.76 16.55 16.20 17.66 17.45
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.05 - 1.00 1.00
อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 38 37 38 39 38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 21 23 22 23 20
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21 20 17 14 11
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9 10 10 9 6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.87 0.68 0.39 0.34 0.53

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น


วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting)

เงินปันผลเสนอจ่าย
1.00 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล
0.50 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง
0.50 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล
14 พฤษภาคม 2564