Back to Corporate Site

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ %
1. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 531,121,855 24.78
2. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 194,938,600 9.10
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 147,514,195 6.88
4. นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม 112,735,250 5.26
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 81,237,542 3.79
6. สำนักงานประกันสังคม 63,324,625 2.95
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 62,459,538 2.91
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,898,131 2.33
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 29,531,289 1.38
10. นาง วัชณี สิงหวังชา 20,050,000 0.94