Back to Corporate Site

ถามตอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ.ศุภาลัย เป็นอย่างไร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

เป้าการขายปี 2559 = 24,500 ล้านบาท

เป้ารายได้รวมปี 2559 = 22,000 ล้านบาท

ท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าว ได้จากเอกสารนำเสนอ (Presentation) บนเวบไซต์ของ บมจ. ศุภาลัย